Debat – Lad os starte med overløbene

Af DN Furesøs vandgruppe
Vi skal have rene søer i Furesø kommune, så lad os starte med at stoppe overløbene.
Nedbørsrekorder er blevet dagligdag, og søer og åer løber over. Det samme gør spildevandet fra gamle kloaksystemer. Dette medfører massive overløb, dvs. udledning af regnvand blandet med urenset kloakvand.
I Farum vest er der et gammelt fælles kloaksystem, hvorfra urenset kloakvand løber direkte ud i Farum Sø, når pumpekapaciteten ved Fredtofteparken er for ringe, og det lille forsinkelsesbassin er fyldt. I 2020-22 skete dette mere end én gang hver måned. Det betyder, at badning periodevis er sundhedsskadeligt, og at vandet bliver grønt og uklart bl.a. af giftige blågrønalger.
I perioden 2020-22 kom der alene fra overløb i Fredtofteparken 137 % af den fosformængde, som renset spildevand fra Stavnsholt Renseanlæg udleder til Furesøen. Den samlede fosformængde fra regnvand og overløb til Farum Sø var næsten dobbelt så stor som udledning fra Stavnsholt Renseanlæg til Furesø.
Furesø Byråd har endeligt vedtaget en plan for reduktion af forureningsbelastningen til søerne, så der opnås reduktion på 50 % i 2028 og 85% i 2038.
Novafos og Furesø Kommune vil i løbet af i år undersøge muligheder for konkrete planer bl.a. for såkaldte LAR—tiltag. Dvs. tiltag til Lokal Afledning af Regnvand så som:
– {C}fjernelse af befæstede arealer i oplandet, herunder i kommunale bygninger
– {C}etablering af skybrudsventiler i private huse og kommunale bygninger
– {C}innovative LAR-løsninger for vejvand
Derudover vil Novafos undersøge muligheden for større pumper, så overløb ved Fredtofteparken reduceres eller undgås. En udvidelse af forsinkelsesbassinnet på Tværvej, samt et ny stort forsinkelsesbassin ved Akacietorvet og på Stavnsholt Renseanlæg vurderes også. Men der bør handles snarest.
DN Furesø mener, at kommunen bør accelerere arbejdet med løsninger for både kommunale bygninger, boligselskaber og private.
Vi har ventet i mere end 10 år med at komme i gang med konkrete løsninger for at stoppe forurening og ødelæggelse af vores to dejlige søer, Farum Sø og Furesøen. Selvom der gribes kraftigt og hurtigt ind nu, så vil det desværre vare mange år før søerne igen er kommet i økologisk balance. Det kan derfor kun gå for langsomt.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest