Kommunen – Plejeplanens målsætning er opfyldt

Forslag 2 viser en mindre indhegning på 27 hektar. Her af er 11 hektar græsningsegnet, hvilket kun giver plads til tre-fire store græssere. Skitse: Furesø Kommune.

Græsningsprojektet på Baunesletten afløser en plejeplan vedtaget i 2016 og gældende til 2026. Målsætningen for plejeplanen er dog allerede opfyldt, oplyser centerchef.
Det er ikke første gang, at der snakkes om et græsningsprojekt på Baunesletten/Den Gamle Golfbane. Tilbage i 2015 var fokus på det samme, men modstanden var stor, og politikerne flyttede i stedet kvæget ned til en fold ved Sækken. I samme omgang blev området udlagt til hundeskov og der blev vedtaget en plejeplan i 2016 gældende frem til 2026.
Hvordan er det så gået med den plejeplan?
Centerchef i Furesø Kommune, Louise Piester, giver svaret:
– Plejeplanens målsætning for den lysåbne græsslette på Baunesletten er: “Åben græsslette med præg af overdrev og med enkelte solitære træer” eller “Åben græslette og overdrev med enkelte solitære træer” afhængig af delområde. Denne målsætning er jo sådan set opfyldt, lyder det fra Louise Piester, som også forklarer, hvad det er, som har virket.
– Plejemetoderne, der anvises for græssletten, er årligt høslæt hhv. tidligt og sent på året i de forskellige delområder. Det afslåede materiale skal opsamles. Plejeplanen muliggør også forårsafbrændning i nogle delområder.

Når så Furesø Kommune gerne vil indføre et græsningsprojekt på Baunesletten skyldes forskernes anbefalinger.
– Grunden til at kommunen gerne vil indføre naturlig græsning på Baunesletten er, at forskere anbefaler naturlig græsning som et af de vigtigste redskaber for at fremme den biologiske mangfoldighed af dyr og planter, herunder mange sjældne og sårbare arter. Sammenlignet med andre plejemetoder, som fx høslæt, giver naturlig græsning uden tilskudsfodring langt de bedste forudsætninger for at mange forskellige dyre- og plantearter kan trives.
Nogle af fordelene ved naturlig græsning i fht. høslæt er: der sikres mulighed for, at en masse blomster kan blomstre i løbet af sommeren dyrenes lort er et vigtigt levested for en lang række af arter af fx møgbiller, fluer og svampe, som danner fødegrundlag for fugle.
Dyrenes færdsel på arealerne skaber tråd, bar jord, knækkede grene mv. Det resulterer i vigtige levesteder for mange forskellige arter.
Græsning giver, i modsætning til slåning, et landskab med større variation – en mosaik mellem krat og lysåbne arealer. Det giver flere levesteder end et helt åbent og ensartet areal, forklarer Louise Piester.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest