Debat – Hvor skal de 20.000 træer være?

Af DN Furesøs bestyrelse
Kommunens klimaplan indeholder målsætningen om at plante 20.000 træer på landbrugsarealer, i private haver, hos virksomheder og på kommunale arealer.
Et samarbejdsprojekt mellem Hesselbækgård Havecenter, DN Furesø og kommunen har foreløbigt ført til plantning af ca. 570 træer i private haver. Der kan plantes endnu flere træer i private haver.
Men hvor skal de resterende mere end 19.000 træer plantes?
Kommuneplanen bestemmer, at skovrejsning er uønsket de fleste steder, men den slags kan jo ændres. Bortset fra dette administrative problem, er skovrejsning, forstået som plantning af traditionel produktionsskov, ikke ønskværdigt ud fra et biodiversitetssynspunkt.

Kommunen har i sin 2030-plan lovet at udlægge 50% af den kommunale landbrugsjord til natur. Hvilken type af natur, der skal etableres, er ikke defineret. Her er måske en mulighed. Ikke for at plante traditionel skov, men måske er der plads til enkelte små lunde, levende hegn og spredte træer.
Erhvervslivet kunne også bidrage: flere træer på de store erhvervsgrunde kunne gavne både klima og biodiversitet.
Allervigtigst: der kan være mange flere træer i byerne f.eks. ved idrætshaller, på støjvolde, i skel og i vejrabatter.
Vi afventer spændt kommunens udspil.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest