Furesø Kommune værner om kulturarven

Gedevasegaard er blandt de bygninger, som er omfattet af det nye temalokalplanforslag. Foto: Bodil Hammer.

Furesø har en rig kulturarv, hvor bevaringsværdige bygninger i det åbne land er vigtige vidnesbyrd om vores fælles historie. Ny lokalplan skal være med til at skabe opmærksomhed omkring kulturarven.
Furesø Byråd har sendt et forslag til temalokalplan i høring. Den omfatter de bevaringsværdige bygninger i landzone. Det er såvel kulturhistoriske som andre markante bygninger – i alt indgår 156 bygninger fordelt på 76 ejendomme i lokalplanforslaget.

Kulturarvens spor
Særligt ejendomme tilknyttet landbrug og skovbrug har sat deres tydelige spor i hele Furesø Kommune. Gårde, husmandssteder og huse tilknyttet skovbruget, men også unikke landsteder er synlige spor af udviklingen i samfundet. Landbrugsreformer, kongens skovbrug og Furesø Kommune som udflugtssted er en del af vores fælles historie.
– Jeg håber, at forslaget til temalokalplanen kan være med til at skabe opmærksomhed om Furesø Kommunes store kulturværdier i det åbne land og inspirere til at værne om vores fælles bygningskulturarv, siger formand for Plan og Byudvikling, Bettina Ugelvig (A).
– Bygningerne i det åbne land er en del af vores visuelle identitet. Vi genkender dem tydeligt i landskabet og via dem, mærker vi vores fælles historie. Derigennem er de med til at styrke sammenhængskraften lokalt, siger næstformand for Plan og Byudvikling, Egil Hulgaard (C).
Forslag til ’Lokalplan 162 – Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger i landzone’ indeholder bestemmelser, der sikrer bevaringsværdige bygninger i landzone mod nedrivning. Samtidigt skal ydre ændringer af bygningerne ske i overensstemmelse med bygningens bevaringsværdige værdier. Som ejer af et bevaringsværdigt hus skal man således søge om dispensation til at ændre sit hus. Temalokalplanen regulerer ikke ny bebyggelse. Planlovens landzonebestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer i naturbeskyttelsesloven gælder fortsat.
Der holdes borgermøde om planforslagene den 22. august 2024 kl. 17-18.30 i Multisalen på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *