Gyldent håndtryk – Her er Farum Fjernvarmes redegørelse

Farum Fjernvarme har afleveret redegørelse om sammenlægningen med Vestforbrænding til Forsyningstilsynet. Her indgår en redegørelse for det gyldne håndtryk til direktøren.

Farum Fjernvarme har afleveret redegørelse til Forsyningstilsynet. Inklusiv en redegørelse for det gyldne håndtryk til direktør Nighat Kamal.
Redegørelsen om Farum Fjernvarmes gyldne håndtryk til direktør Nighat Kamal indeholder ikke væsentlige nye detaljer i forhold til, hvad der tidligere er sluppet ud.
Bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen gennemgår forløbet fra 2019 til sammenlægning med Vestforbrænding. Der er ingen yderligere forklaring på, hvorfor Nighat Kamal fik en kontrakt med ti års uopsigelighed og 2 millioner kroner i årsløn.

Her er passagen om forhandlingerne med direktøren.
– Det blev i den sammenhæng vurderet, at Farum Fjernvarme ville påtage sig en risiko ved at søge at bestride direktørens ret efter ansættelseskontrakten. Hertil kom, at det var afgørende for forberedelsen af overdragelse til I/S Vestforbrænding, at direktøren medvirkende til due diligence og opfyldelse af datarumsforpligtelser. Det blev på det tidspunkt beregnet, at direktøren efter ansættelseskontrakten havde et krav på godtgørelse på ca. 16,3 mio. kr., såfremt Farum Fjernvarme blev overdraget til I/S Vestforbrænding.
-Udover risikoen for at blive dømt til at skulle betale det samlede beløb i fratrædelsesgodtgørelse til direktøren, så Farum Fjernvarme ligeledes ind i en risiko for at skulle betale retssagsomkostninger og egne advokatomkostninger i forbindelse med førelse af en eventuel sag om godtgørelsens størrelse, hvis Farum Fjernvarme ville bestride direktørens ret til godtgørelse. Det blev vurderet, at der ikke var sandsynligt at vinde en eventuel retssag om nedsættelse af godtgørelsen, hvortil kom den kommercielle risiko ved direktørens manglende medvirken til at skabe et grundlag for overdragelsen til I/S Vestforbrænding. Farum Fjernvarmes bestyrelse besluttede derfor at indgå i konstruktive forhandlinger med direktøren med henblik på at forhandle en mulig nedsættelse af direktørens godtgørelse. Det lykkedes gennem forhandlinger med direktøren at nå til en samlet fratrædelsesaftale, hvorefter direktøren modtager en fratrædelsesgodtgørelse på 12 mio. kr. Førnævnte beløb inkluderer et beløb på ca. 4,5 mio. kr. svarende til kontraktens bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse (svarende til ca. 2,5 mio. kr.) samt løn i sædvanlig opsigelsesperiode (svarende til ca. 2 mio. kr.). Differencen svarer til den resterende del af uopsigelighedsperioden. Denne godtgørelse omfatter direktørens vederlag for perioden fra 1. januar 2024 og frem.

Alt om Furesø bringer også den fulde redegørelse. Den følger her.
– Beslutningsgrundlaget for fratrædelsesaftalen og vilkår for opsigelse og evt. førtidig udtræden af ansættelsesforholdet
Nighat Kamal tiltrådte stillingen som direktør for Farum Fjernvarme den 2. september 2009. I den forbindelse blev der indgået en ansættelsesaftale, som efterfølgende er blevet løbende ændret ved tillæg.
Den 3. februar 2020 blev der foretaget ændringer til den eksisterende ansættelseskontrakt med direktøren.
Af hensyn til overskueligheden blev de nye vilkår og den eksisterende ansættelseskontrakt sammenskrevet i en samlet kontrakt (ansættelseskontrakten). Baggrunden for de nye vilkår i ansættelseskontrakten var, at Farum Fjernvarme på det tidspunkt stod over for at skulle bygge en af Danmarks største varmepumper, og at Farum Fjernvarme derfor ønskede at fastholde direktøren. Der var således et ønske om at forlænge direktørens opsigelsesvarsel.
Det fremgår af ansættelseskontrakten, at
”1.1
Det er parternes ønske at sikre en fortsat stærk og langvarig tilknytning til direktøren, da Farum Fjernvarme står over for flere store og langvarige projekter, hvor direktøren efter bestyrelsens vurdering er af afgørende betydning.”
”1.2
Som påskønnelse af de allerede opnåede resultater og som følge af de i punkt 1.1 anførte grunde samt med henblik på fortsat at sikre driften og fastholde resultaterne, indgås opdaterede ansættelseskontrakt.
Efter forhandling i januar 2020 kom parterne frem til en gensidig uopsigelighedsperiode for ansættelsesforholdet på 10 år, hvilket var nyt i forhold til den tidligere aftale.
Det følger af ansættelseskontrakten, at i tilfælde af, at direktøren bliver opsagt af virksomheden, er direktøren berettiget til at blive fritstillet uden modregningsadgang, når direktørens igangværende opgaver er overleveret. Dette var en videreførelse af den allerede gældende aftale.
Opsigelsesvarslet fra Farum Fjernvarmes side var på 12 måneder, hvilket var en videreførelse af den allerede gældende aftale.
Det følger videre af ansættelseskontrakten, at i tilfælde af, at direktørens vilkår ændres væsentligt eller direktøren vil blive opsagt inden for 12 måneder efter f.eks. en overdragelse af væsentlige dele af virksomheden i Farum Fjernvarme, og direktøren fratræder som følge heraf, har direktøren ret til en fratrædelsesgodtgørelse på 15 måneders løn. Dette var også tilfældet i den allerede gældende aftale.
Direktørens løn blev ikke ændret i forbindelse med indgåelsen af ansættelseskontrakten i 2020.
Ansættelseskontrakten for 2020 blev oprindeligt udarbejdet som et tillæg til den på det tidspunkt allerede gældende ansættelseskontrakt, men for overskuelighedens skyld, blev der som tidligere anført i stedet udarbejdet en ny ansættelseskontrakt, der erstattede den tidligere indgåede ansættelseskontrakt med senere tillæg.
Ansættelseskontrakten blev godkendt af den daværende bestyrelse.
På et ordinært årsmøde i Farum Fjernvarme afholdt den 27. april 2023, blev bestyrelsen pålagt at foranledige udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag for en sammenlægning med I/S Vestforbrænding, som kunne forelægges repræsentantskabet med henblik på, at en eventuel beslutning om sammenlægning kunne have effekt fra 1. januar 2024.
På den baggrund igangsatte bestyrelsen forhandlinger med I/S Vestforbrænding om sammenlægning af varmeaktiviteterne.
I/S Vestforbrænding ønskede ikke at overtage Farum Fjernvarmes direktør, og derfor var det et vilkår i forhandlingerne om sammenlægningen, at Farum Fjernvarme skulle indgå en fratrædelsesaftale med direktøren.
Farum Fjernvarme forhandlede sideløbende med forhandlingerne med I/S Vestforbrænding en fratrædelsesordning med direktøren. Det blev i den sammenhæng vurderet, at Farum Fjernvarme ville påtage sig en risiko ved at søge at bestride direktørens ret efter ansættelseskontrakten. Hertil kom, at det var afgørende for forberedelsen af overdragelse til I/S Vestforbrænding, at direktøren medvirkende til due diligence og opfyldelse af datarumsforpligtelser. Det blev på det tidspunkt beregnet, at direktøren efter ansættelseskontrakten havde et krav på godtgørelse på ca. 16,3 mio. kr., såfremt Farum Fjernvarme blev overdraget til I/S Vestforbrænding.
Udover risikoen for at blive dømt til at skulle betale det samlede beløb i fratrædelsesgodtgørelse til direktøren, så Farum Fjernvarme ligeledes ind i en risiko for at skulle betale retssagsomkostninger og egne advokatomkostninger.
i forbindelse med førelse af en eventuel sag om godtgørelsens størrelse, hvis Farum Fjernvarme ville bestride direktørens ret til godtgørelse. Det blev vurderet, at der ikke var sandsynligt at vinde en eventuel retssag om nedsættelse af godtgørelsen, hvortil kom den kommercielle risiko ved direktørens manglende medvirken til at skabe et grundlag for overdragelsen til I/S Vestforbrænding. Farum Fjernvarmes bestyrelse besluttede derfor at indgå i konstruktive forhandlinger med direktøren med henblik på at forhandle en mulig nedsættelse af direktørens godtgørelse. Det lykkedes gennem forhandlinger med direktøren at nå til en samlet fratrædelsesaftale, hvorefter direktøren modtager en fratrædelsesgodtgørelse på 12 mio. kr. Førnævnte beløb inkluderer et beløb på ca. 4,5 mio. kr. svarende til kontraktens bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse (svarende til ca. 2,5 mio. kr.) samt løn i sædvanlig opsigelsesperiode (svarende til ca. 2 mio. kr.). Differencen svarer til den resterende del af uopsigelighedsperioden. Denne godtgørelse omfatter direktørens vederlag for perioden fra 1. januar 2024 og frem. Fratrædelsesaftalen indeholder desuden blandt andet vilkår om, at direktøren skal bistå med overdragelsen til I/S Vestforbrænding, herunder stå til rådighed for I/S Vestforbrændings spørgsmål i en periode på 3 måneder efter overdragelsesdagen, samt at direktøren skulle medvirke til afslutningen af den på det tidspunkt verserende voldgiftssag vedrørende mangler ved varmepumpen. Voldgiftssagen er efterfølgende blevet afsluttet ved forlig.
Ud fra en samlet vurdering på baggrund af blandt andet ovenstående forhold besluttede bestyrelsen at indgå fratrædelsesaftalen med direktøren. Såfremt der ikke blev indgået en fratrædelsesaftale, var det vurderingen, at enten ville overdragelsen til I/S Vestforbrænding ikke blive til noget eller, at betalingen til direktøren sandsynligvis ville blive højere end den forhandlede fratrædelsesaftale.
Fratrædelsesaftalen blev indgået den 13. december 2023 og var betinget af, at overdragelsen til I/S
Vestforbrænding rent faktisk blev gennemført.
Omkostningerne til afvikling af direktørkontrakten vil dermed blive afholdt af I/S Vestforbrænding, og Farum Fjernvarme vil således ikke indregne omkostningerne til fratrædelsesgodtgørelsen i varmeprisen.
Det er endvidere Farum Fjernvarmes opfattelse, at de nu tidligere varmeforbrugere i Farum Fjernvarme ikke vil blive pålagt et tillæg til varmepriserne af I/S Vestforbrænding i anledning af fratrædelsesgodtgørelsen.
Såfremt Forsyningstilsynet måtte have yderligere spørgsmål, står Farum Fjernvarme naturligvis til rådighed for en nærmere uddybning af ovenstående.
Venlig hilsen
På vegne af Farum Fjernvarme
Henrik Haugaard Pedersen

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

3 kommentarer til “Gyldent håndtryk – Her er Farum Fjernvarmes redegørelse”

 1. Stefan Kousgaard

  Vor herre til hest for en samling amatører i den bestyrelse… tænk sig at man kan handle så langt fra virkeligheden. En ting er en årsløn på 2 mill i en lille lokal ejet fjernvarmevirsksomhed, en helt anden og helt uhørt ting er 10 års uopsigelighed med afledt fratrædelsesgodtgørelse på 12 mdkk.

  Det gode er, at det er SÅ dumt, at det ganske enkelt MÅ være ansvarspådragende.
  Hvis jeg har ret, får vi ejere pengene tilbage, enten via en bestyrelses-ansvarsforsikring eller personligt fra bestyrelsen.

  Direktøren kan storgrinende og helt urørlig trække sig tilbage, og beholde alle pengene i en helt ufortjent tidlig pension, på vores regning pga. en inkompetent bestyrelse.

 2. Leif Christensen

  Kan fuldt ud tilslutte mig Stefan Kousgaards bemærkninger. En yderligere omstændighed som nok er værd at bemærke, er, at det ikke fremgår af redegørelsen, om man har søgt sagkyndig juridisk bistand til direktørkontrakten, eller hvad der forekommet helt naturligt, at have konsulteret brancheforeningen for Danmarks Fjernvarmeselskaber.

  Som det ser ud nu, kan man kun få det indtryk, at den daværende bestyrelse har ageret på en måde, som er ansvarspådragende.

 3. Niels jespersen

  Man kan ikke lade være at sammenligne dette med tv2 udesendelser, den sorte svane , og dette enige i at det er vildt, at man laver en aftale som dette. Klart at bestyrelsen har sammenarbejdet tæt sammen med direktøren , hele tiden om strategien med farum fjernværk.
  Er der andre kontrakter der skal ses igennem, bl.a. andet bestyrelsens?
  Og nu skal vi have prisforhøjelser fra vestforbrændingen?
  Man bør få nogle mødereferat fra de seneste år frem for at få klarhed over forløbet.

Der er lukket for kommentarer.